ODEON OPTICS Mistrovství ČR - vojenská puška, 2. závod

Verze pro tisk
Datum: 
Sobota, 16 Červen, 2012 - 08:00
Začátek závodu: 
08:30
Startovné: 
130 Kč za kategorii/zbraň
Disciplína: 
Mířená střelba
Použité zbraně: 
Vojenská puška s mechanickými mířidly a s optikou

 

 

Pravidla
 pohárové soutěže - ODEON OPTICS
Mistrovství  ČR  2012 – Vojenská puška
 
 
A) MČR-Vojenská puška 2012
      Seriál MČR se skládá ze závodů v následujících termínech:
      1. Čekanice   7.4.2012 (100m)
      2. Čekanice 16.6.2012 (100m)
      3. Čekanice 29.9.2012 (100m)
      .
      Pro všechny termíny platí:
      Registrace: 8.00 – 9.30. Přihlášky na: korekas@volny.cz ,mob.606751853
      Začátek:  8.30
      Startovné 150 Kč za kategorii v termínu 7.4. a  16.6.2012
                      1000 Kč za všechny kategorie dohromady 29.9.2012  (jídlo a pití zdarma)
      V každém závodě, první tři  závodníci v každé kategorii obdrží diplom, pohár a věcnou pozornost.
      V třetím a závěrečném závodě bude (po odstřílení soutěže) vybráno 6 nejlepších střelců z dvou jejich nejlepších soutěží každé disciplíny a tito střelci budou střílet finále o Mistra ČR. Ostatní střelci se zůčastní posledního závodu jako závodu samostatného s věcnými cenami bez udělení titul Mistra ČR.
 
B) Kategorie zbraní
      A - Voj. puška opakovací, poloha v leže bez opory;
      B - Voj. puška samonabíjecí, poloha v leže bez opory;
      C.  Voj.puška s optikou max. zvětšení 6x (pevné), poloha v leže s oporou.
      D   Vojenská velkorážná odstřelovačka v ráži 6 až 8 mm, s optikou bez omezení zvětšení, poloha v leže s oporou.
 
 
C) Terče, počet ran a stanovený čas
      Kat. A, B :  První terč je mezinárodní pistolový terč 50/20-středový černý . Střílí se 10 soutěžních v celkovém čase 10 minut.
                          Druhý terč je terč P135 (nekrytě ležící figura)redukovaná na 50m.Střílí se 10soutěžních v celkovém čase 10 minut.
                          Nástřelné rány budou pouze u prvního terče (samostatný pistolový terč (středový černý) neomezené ale v čase 10 minut daných pro soutěž samotnou.
                          Mezi terči bude přibližně 5 minutová přestávka, nutná k jejich výměně.
 
            Kat. C: 2x terč malorážkový kulatý, po 5 ranách do každého a terč redukovaný na 50 m, nekrytě ležící figura 5 ran.Střílí se bez nástřelu v čase 20 minut
                                 
                    
            Kat. D:  Terč speciální, libovolný počet nástřelných (samostatný terč) a 12 soutěžních ran,  v celkovém čase 20 minut.
 
         Finále:  Pro skupinu AB se střílí na dva terče - pistolový terč 50/20 - střed černý a terč P 135 nekrytě ležící figura redukovaná na 50 m. Na každý terč po 5 ranách bez nástřelu,  v celkovém čase 10 minut.
 
                              skupina C:  střílí se na 1x malorážkový černý kulatý, 5 ran a 1x malorážkový terč nekrytě lež.figura 5 ran. Vše bez nástřelu v čase 10 minut.
 
                             skupina D:  terč spec.10 ran v čase 10 minut –bez nástřelu
 
 
            Bude-li v kterémkoliv terči více zásahů než stanovený počet, nejlepší zásahy se budou odečítat.
 
D) Průběh střelby a hodnocení
 1. Jako první se střílí kategorie A, B . Až po jejich dokončení nastoupí střelci kategorií C a D
 2. Zahřívací rány (jiné než v pravidlech povolené nastřelné) nejsou v soutěži povoleny.
3. V případě rovnosti bodů rozhoduje v případě střelců umístěných na 1. až 3. místě hodnota na prvém terči, v případě shody pak počet maximálně dosažitelných zásahů na prvém terči, v případě shody pak počet maximálně dosažitelných zásahů na druhém terči, v extrémním případě stále trvající shody pak rozstřel  na spec.terč v počtu 3 ran
 
E) Zbraň, vybavení a definice střeleckých poloh
 1. Závod se střílí v kategoriích A,B,C,D, (viz výše);
 2. U zbraní kat. A a B, dioptr je povolen, pokud byl na originále.
 3. Střelba vleže u kategorie A,B  je ze standardní střelecké polohy, zbraň  je držena v rukách, lokty se opírají o podložku a pažba se dotýká pouze ramene a případně tváře střelce, a zbraň se nedotýká žádnou částí podložky ani předmětů na ní ležících;
 4. Pevné podepření zbraně kategorie C a  D  je povoleno pouze v oblasti předpažbí. Používání třetí nohy je zakázáno;
 5. Střelecký řemen není povolen, pouze klasický řemen běžný u vybavení vojenské pušky dané kategorie. Tento řemen je možno používat pouze standardním způsobem, tedy nikoli jím fixovat zbraň k podložce či jiné pevné opoře;
 6. Nepevnou oporu zadní části pažby u kategorie C a D, může střelec vytvořit pouze hřbetem dlaně, dlaní, nebo sevřenou pěstí ruky, přičemž tuto část může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení a standardního vybavení odstřelovače, např. složená celta, bunda, krabička s náboji  a pod. (příklad: použití zadního „bagu“ je povoleno pouze tehdy, když na bagu leží střelcova ruka a zbraň se opírá pouze o tuto ruku, tj ne paži);
 7.  Žádná část oblečení nesmí svou konstrukcí, materiálem nebo dodatečnou úpravou poskytovat výhodu vyšší stability polohy nebo zbraně. Oblečení pro střelbu dle pravidel ISSF není povoleno. Rukavice jsou povoleny prstové, vycházkového, nebo sportovního typu. Rukavice musí být vyrobena z měkkého poddajného materiálu a nesmí fixovat ruku a zápěstí;
 8. V průběhu jednotlivé disciplíny, na zbraň není dovoleno montovat, nebo z ní snímat, jakékoli příslušenství, tzn. že střelec musí absolvovat celou disciplínu s takovým vybavením zbraně, s jakou do ní vstoupil;
9. Veškeré používané vybavení střelce musí odpovídat standardním střeleckým praktikám. Pokud rozhodčí zjistí používání vybavení, doplňku, nebo úpravy výzbroje a výstroje, která je zjevně používána k získání nesportovní výhody, může toto vybavení střelci zakázat.
 
F) Všeobecná ustanovení
 1. Cílem je stanovit pravidla sportovní disciplíny Vojenská puška –Mistr ČR, pořádané na střelnici SK Čekanice a Písek
 2. Vztahuje-li se pravidlo na střelce praváky, vztahuje se jeho zrcadlový opak na střelce leváky;
 3. Funkcionářům a účastníkům závodu je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu, drog a dopingu;
 4. V případech, které nejsou popsány v těchto pravidlech, rozhoduje operativně na místě Jury, skládající se z ředitele závodu, hlavního rozhodčího a čárových rozhodčích ;
5. Střelci se závodů účastní pouze na své vlastní riziko a nesou veškerou odpovědnost za škody, které sami způsobí, nebo které jsou způsobeny jejich vybavením.
 
 G) Bezpečnost
 1. Pohyb v prostorách střelnice je povolen pouze s vybitou zbraní uloženou v uzavřeném obalu;
 2. Povinností rozhodčích je mj. vyžadovat maximální kázeň ve všech prostorách střelnice. Střelci jsou povinni být jim v tom nápomocni;
 3. Kterýkoli z delegovaných rozhodčích může vzít do ruky zbraň a vybavení střelce ke kontrole ale jen s jeho vědomím a v jeho přítomnosti.
 4. Střelec je po celý čas konání odpovědný za svoje konání na střelnici během střelby ale i mimoní.
 5.  Nikdo jiný se nesmí střelcova vybavení bez jeho svolení a bez jeho přítomnosti dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního ohrožení bezpečnosti;
 6. Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec.
 7. Zbraň je povoleno nabíjet pouze na palebné čáře, pouze po povelu „Zbraně nabíjet“ a to maximálně počtem nábojů povelem stanovených;
 8. V zájmu bezpečnosti může kterýkoli rozhodčí, či kterýkoli střelec, zastavit střelbu povelem „Stop! Zbraně vybít a odložit!“. Tohoto povelu jsou povinni uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Zneužití tohoto povelu ze strany střelců se trestá okamžitou diskvalifikací. Po tomto povelu jsou střelci povinni okamžitě přerušit střelbu, zbraň vybít a odložit. Dále pokračovat ve střelbě mohou až po povelu rozhodčího na střelišti „Nabíjet a ve střelbě pokračovat!“;
 9. V případě neregulérních podmínek, nebo podmínek ohrožujících bezpečný průběh závodu, má Jury právo závod přerušit nebo ukončit;
 10. Jakákoli manipulace se zbraní na střelišti v době, kdy je obsluha před palebnou čárou, je zakázána. Nerespektování tohoto pravidla bude být důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice.
 11. Po dokončení střelby je závodník povinen vybít zbraň a předložit ji ke kontrole před odnesením ze střel. stavu
 12. Závodníci a funkcionáři závodu jsou povinni používat v době střelby chrániče sluchu;
13. Střelcům je doporučeno používat při střelbě ochranné brýle pro ochranu zraku.
 
H) Ustanovení pro střelnici
 1. Střelba probíhá výhradně z palebné čáry, na vzdálenosti do 100 m;
 2. Na střeleckém stanovišti smí být v době střelby pouze střelec a rozhodčí,
 3. Střelecké stanoviště musí být vybavena střeleckými podložkami chránícími proti chladu;
4. Střelecká stanoviště musí být rozměrově shodná a musí disponovat shodným vybavením;
 
I) Pozorování zásahů
 1. Pro pozorování zásahů střelec může používat pozorovací dalekohled. Jeho umístění a používání však nesmí rušit další střelce a nesmí mít vliv na zhoršení bezpečnosti na střelišti;
2.  Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami je zakázáno.
 
J) Závady
 1. V případě, že střelec, nebo kdokoli z účastníků, zjistí na zbrani závadu ohrožující bezpečnost, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit rozhodčímu;
2. V případě neodstranitelné poruchy zbranì je závodník povinen zbraň odložit a zvednutím ruky přivolat rozhodčího;
3. V případě odstranitelné závady může střelec odstranit závadu sám na stanovišti  za dodržení všech bezpečnostních zásad, přičemž nesmí rušit ostatní střelce. Závadu může rovněž odstranit za dohledu rozhodčího i s asistencí mimo střeliště, v prostoru vyhrazeném pro manipulaci se zbraní a za dodržení všech bezpečnostních zásad;
 1. Nelze-li zbraň opravit a tato není k další střelbě způsobilá, může střelec se souhlasem rozhodčího pokračovat ve střelbě jinou zbraní stejné kategorie;
5. V případě závady na zařízení střelnice má poškozený střelec nárok na prodloužení času střelby o čas nutný k odstranění závady, nebo na opakování položky. Posouzení způsobu náhrady řeší hlavní rozhodčí. Při opakované závadě stejného charakteru v dalším průběhu závodu musí být způsob řešení náhrady shodný.
 
K) Pravidla chování pro závodníky
 1. Všichni závodníci musí dodržovat pravidla závodu a seznámit se s propozicemi závodu;
 2. Všichni účastníci a činovníci závodu musí znát a dodržovat bezpečnostní ustanovení;
 3. Závodník je povinen se dostavit k závodu včas a řádně vybaven. U prezentace předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
 4. Na střelišti smí závodník komunikovat pouze s rozhodčím. Dohlížející osoba smí komunikovat se závodníkem pouze v rámci dodržení bezpečné manipulace se zbraní. Jakékoli vedení závodníka je zakázáno;
 5. V průběhu závodu, je-li to nutné, může závodník opustit své stanoviště pouze po uvedení zbraně do bezpečného stavu;
 6. V blízkosti palebné čáry není dovoleno hlučné chování. Střelci a činovníci musí omezit hovor jen na nutné záležitosti. Na střelnici je vyhrazen prostor pro diváky, diváci jsou z prostoru střeliště vyloučeni. Diváci jsou povinni chovat se tiše. Rozhodčí má právo rušící osoby napomenout, případně je vykázat z prostoru střelnice;
 7. Jestliže závodník nebo jeho dohlížitel poruší pravidla nebo se chová nesportovně, bude potrestán napomenutím. Při opakovaném napomenutí pak diskvalifikací;
 8. Diskvalifikací bude závodník potrestán:
·         Za porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem;
·         Za závažné porušení bezpečnostních pravidel;
·         V případě jakékoli manipulace s cizí zbraní bez vědomí jejího majitele. Výjimku tvoří odstranění bezprostřední nebezpečné situace.
 
L) Protesty
1. Protesty proti nedovolenému způsobu střelby nebo podmínkám závodu se podávají bezprostředně po zjištění předmětu protestu čárovému rozhodčímu. Ve sporných případech rozhoduje Jury;
2. Protesty proti hodnocení a výsledkům se podávají hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po zveřejnění výsledků, s peněžním vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch organizátora.
 
M) Zasedání JURY (ředitel závodu + hlavní rozhodčí + čároví rozhodčí)
 1. Řeší sporné záležitosti vzniklé v průběhu závodu, protesty a tresty vyjmenované pravidly;
 2. Proti výroku Jury není odvolání, proto by její členové měli postupovat nanejvýš uvážlivě, s nadhledem a s vyloučením emocí;
3. Zasedání Jury je neveřejné.
4. Sbor rozhodčí určil pořadatel
 
 
                                                   HLAVNÍ SPONZOR A POŘADATEL
                                                                ODEON OPTICS
 
   Sponzoři:          Zelený sport
                              Řehák/Řehák
                              Antonín Zendl
                              CB servic centrum
                              Guncenrum Otrokovice
                              Urban- segurtex-Tábor
                              DOC-rybářství
                              Poštovna-DATA LIVE
 
hlavní rozhodčí: Jan  Šanda, mob. 606 751 853
ředitel závodu: Aleš Šváb, alessvab@seznam.cz , mob. 723 466 717
 
 
      Občerstvení a parkování zajištěno
 

Sportovní střelba

Okresní střelecká liga - SP 30+30

Okresní střelecká liga - SP 30+30

!!!POZOR Změnav všechna kola OSL v Žíšově!!!
4 kolo již tuto sobotu!!!!!
Okresní střelecká  liga
SP 30+30       2017
1.kolo SO 12.5. Žíšov
2.kolo SO 10.6. Žíšov
3.kolo SO 26.8. Žíšov
4.kolo SO 30.9. Žíšov
Okresní střelecká  liga
libovolná pistole LP60  2017
1.Kolo so 10.7 Žíšov
Okresní střelecká vzduchovková liga
VzPi         2016
1.kolo SO 30.1. 7 ZŠ
2.kolo SO 20.2. 7 ZŠ
3.kolo SO 19.3. 7 ZŠ

94

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Přidat do kalendáře